วันพุธ ที่ 29 เดือนมกราคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี
พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เปิดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ กว่า 600 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดวัดและสถานที่สำคัญ เก็บขยะ กวาดถนน โดยรอบศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทน
ทั้งนี้ วันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันนักศึกษาวิชาทหาร ในวันดังกล่าวหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจะจัดกิจกรรม เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารประจำการ ตำรวจ ยุวชนทหาร และราษฏรอาสาสมัคร ที่ได้ร่วมมือต่อต้านข้าศึกในสงครามมหาเอเชียบูรพา นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) หรือนิยมเรียกว่า รด.(ย่อจาก “รักษาดินแดน”) เป็นกำลังสำรองของกองทัพไทยที่ฝึกหัดจากเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ภายใต้การควบคุมของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน(นรด.) ภายหลังจากการยกเลิกการฝึกยุวชนทหารในปี พ.ศ. 2490 พลโท หลวงชาตินักรบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยนั้น ได้พิจารณาเห็นว่าการสงครามในอนาคตนั้น พลเมืองทุกคนไม่จำกัดเพศและวัย ย่อมจะต้องมีส่วนร่วมในสงครามด้วยกันทั้งสิ้น จึงมีความจำเป็นต้องขยายโครงสร้างของกองทัพ พร้อมกับพัฒนาระบบกำลังสำรองควบคู่กันไป กระทรวงกลาโหมจึงจัดตั้งกรมการรักษาดินแดนขึ้น ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พุทธศักราช 2491 และคำสั่งทหารที่ 54/2477 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2491 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กิจการนักศึกษาวิชาทหารจึงเริ่มมีขึ้นนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา