อำเภอ กุดชุมเปิดอบรม อสม.หมอประจำหมู่บ้าน”

” อำเภอ กุดชุมเปิดอบรม อสม.หมอประจำหมู่บ้าน”
ที่ห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลกุดชุม 13 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.นายสง่า อยู่คงสาธารณสุขอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอสม.หมอประจำหมู่บ้านในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ในวันนี้ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญไนการส่งเสริมสนับสนุน

ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง และชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักการการสาธารณสุขมูลฐาน โดยมีเครือข่ายในการดำเนินงานที่สำคัญ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวนกว่า ๑,๐๔๐,๐๐๐คน เป็นตัวแทน
ประชาชนผู้มีจิตอาสา เสียสละ เช้ามามีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว
และชุมชน โดย อสม. ถือเป็นจุดเชือมที่สำคัญในการนำนโยบายต่างๆ จากส่วนกลาง
ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลา๕๐ปี ในปี๒๕๖๒ รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนายกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม. ให้เป็น อสม. หมอประจำบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสือสารทางการแพทย์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านประชาชนลดการพึ่งพาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น ช่วยผู้ป่วยลดภาวะแทรกซ้อน ทั้งนี้ หนึ่งในบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของ”อสม.หมอประจำบ้าน” คือ การส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์โดยเป็นแกนนำในการส่งเสริมให้ประชาชน ดูแลปฏิบัติตนด้านการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส ห่างไกลสารเสพติดและอบายมุข เพื่อช่วยลดอัตราการป่วยไรคเรื้อรังปัญหาสุขภาพจิต และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวัง
โรงพยาบาลกุดชุม ร่วมกับสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอกุดชุม จัวหวัดยโสธร ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน อำเภอกุดชุม ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การเยี่ยมบ้าน การส่งต่อ และสร้าง
เครือข่ายในชุมชน ยกระดับ อสม. เป็นหมอประจำบ้านดูแลสุขภาพคนไนชุมชน
๒. เพื่อไห้ อสม. หมอประจำบ้าน มีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลช่วยเหลือ ป้องกัน ฟืนฟู การแก้ไข
ปัญหาสุขภาพที่สำคัญในที่ กลุ่มผู้ป่วยไรคเรือรัง ติดบ้านติดเตียง ภาวะพี่งพิง และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
๓. เพื่อให้ อสม. หมอประจำบ้านมีความรู้ ความเข้าใจภูมิปัญญาไทย สมุนไพรและการใช้กัญชาทางการแพทย์
๔. เพื่อให้ อสม. หมอประจำบ้าน มีความรู้ และ
สามารถใช้เทคโนไลยีการสือสาร
ทางการแพทย์(Telemedicine) และแอฟพลิเคชั่นด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
๕. เพื่อให้ อสม. หมอประจำบ้าน เป็นผู้นำและใช้
ภาวะผู้นำในการสร้างทีมเครือข่ายอาสาสมัครด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย อสม. อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ร่วมทั้งสิ้น จำนวน 128 คน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ที่ได้เสียสละเวลามาให้ลความรู้ และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำบ้าน ระยะเวลาการอบรม13-15 มกราคม 2563 สร้างสุขภาพ สร้างแรงใจ เตือนภัยสุขภาพ

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน