วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2020

อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรแถลงข่าวโครงการพัฒนาและยกระดับงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร”

“อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรแถลงข่าวโครงการพัฒนาและยกระดับงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร”

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร นางพัฒนา ศรีชนะ รองนายก อบจ.ยโสธร นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในการจัดงานประเพณีสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2563 นี้ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
นายพิกิฏ ศรีชนะ กล่าวว่า จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม มีประเพณีที่ทรงคุณค่า สืบทอดมาอย่างยาวนาน อาทิ งานประเพณีบุญบั้งไฟ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แสดงถึง ความเชื่อ ความศรัทธา ซึ่งแสดงออกถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวจังหวัดยโสธร “งานบุญคูณลาน” เป็นประเพณีที่อนุรักษ์สืบสานมาแต่สมัยบรรพบุรุษ ผสมผสานความเชื่อและความศรัทธาระหว่างพระพุทธศาสนาและลัทธิพราหมณ์

ประเพณีบุญคูณลาน ณ อำเภอกุดชุมถือเป็นต้นแบบของการสืบสานวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน อีกทั้ง ชาวบ้าน ชุมชน หน่วยงาน และวัดได้ร่วมแรงร่วมใจสืบทอดวัฒนธรรมอันดี เพื่อให้คงอยู่สู่อนุชนรุ่นหลัง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และทุกอำเภอในจังหวัดยโสธร ด้วยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีในรูปแบบที่หลากหลาย
กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร เพื่ออนุรักษ์สืบสาน รักษา ต่อยอดโดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอด สร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบต่อไป
นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม กล่าวว่า ทางอำเภอกุดชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนอำเภอกุดชุม ได้ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถียโสธร ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2563 นี้ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยภายในงานนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจะได้ชมและทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวอำเภอกุดชุมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ซึ่งได้จัดแสดงเป็นซุ้มต่างๆเพื่อบรรยายด้วยภาพและการแสดงของชาวบ้านที่ถ่ายทอดออกมาให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกัน นอกจากนั้นแล้วนักท่องเที่ยวจะได้ชมปราสาทข้าวหอมมะลิที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยรวงข้าวเปลือกอินทรีย์ซึ่งทุกอย่างภายในงานจะตกแต่งด้วยข้าวทั้งหมด มีการแสดงของนักเรียนและชุมชนต่างๆภายในอำเภอกุดชุมที่จะแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวกุดชุม มีการแข่งขันคณะกลองยาว แข่งขันการละเล่นและร้องเพลงตามประเพณีพื้นเพชาวกุดชุมให้กับนักท่องเที่ยวได้ชม โดยเฉพาะการประกวดร้องเพลง แสดงให้เห็นว่าชาวอำเภอกุดชุมมีนักร้องชื่อดังที่รู้จักกันทั้งประเทศคือ สมจิตร บ่อทอง และ ไผ่ พงศธร มีการแข่งขันการทำขนมจีน ทำอาหารพื้นบ้าน และพันธุ์ข้าวที่เราอนุรักษ์ซึ่งมีถึงกว่า 300 สายพันธุ์ให้ได้ศึกษาในพิพิธภัณฑ์ข้าวของเรา ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2563 นี้ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ส่งเสริมวัฒนธรรม นำภูมิปัญญามาสานต่อ ตามรอยพ่อที่สอนมา

////พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน