ศรชล.ภาค 1 อัญเชิญพระรูปเสด็จเตี่ยประดิษฐาน ณ กองบัญชาการ

ศรชล.ภาค 1 อัญเชิญพระรูปเสด็จเตี่ยประดิษฐาน ณ กองบัญชาการ

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 เวลา 09.19 น. พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผบ.ทรภ.1/ผอ. ศรชล.ภาค 1) เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาทหารเรือไทย ขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระรูป ณ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (บก.ศรชล.ภาค 1) อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

โดยในวันที่ 19 พ.ค. ของทุกปีกำ หนดให้เป็น “วันอาภากร” วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพรักของประชาชนและทหารเรือไทย และเนื่องด้วย ศรชล.ภาค 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 จึงได้มีดำริให้อัญเชิญพระรูปเสด็จเตี่ย ที่จัดสร้างขึ้น และทำพิธีเบิกเนตรและปลุกเสกที่วัดเทพประสาท (วัดเตาถ่าน) อ.สัต หีบ ซึ่งพระรูปทำจากเนื้อโลหะสำริด สูงจากฐานแท่น 1.5 เมตร มาประดิษฐาน ณ หน่วยงานเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวและสักการะบูชาของข้าราชการและกำลังพลในสังกัด

โดยในเวลา 07.55 น. นาวาเอก อนุรักษ์ พรหมงาม รอง ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 เป็นผู้แทน ศรชล.ภาค 1 อัญเชิญพระรูปจากหอระฆังแก้ว วัดเทพประสาท (วัดเตาถ่าน) ขึ้นบนแท่นประดิษฐานชั่วคราว ณ บก.ศรชล.ภาค 1 เวลา 08.05 น. เวลา 08.30 น. กำลังพล ศรชล.ภาค 1 แถวรับฟังประกาศพระเกียรติคุณฯ โดยมี พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผอ.สน.ฝอ. ศรชล.ภาค 1 อ่านคำประกาศพระเกียรติ คุณ และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงเป็นผู้วางรากฐานและพัฒนากิจการกองทัพเรือไทย จัดตั้งฐานทัพเรือ และโรงเรียนนายเรือ เป็นต้น

เวลา 09.19 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระรูปฯ จากแท่นชั่วคราวขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระรูปฯ ณ อาคาร บก.ศรชล.ภาค 1(ชั้น 2) และประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงเครื่องสังเวย จากนั้นกำลังพลทั้งหมดได้ร่วมกันร้องเพลงถวายพระองค์ท่าน รวม 3 เพลง ได้แก่ เพลงเดินหน้า เพลงดอกประดู่ และเพลงดาบของชาติ โดยประธานในพิธีฯ ถวายดอกไม้ธูปเทียน จตุปัจจัย แด่พระสงฆ์ (พระอาจารย์ บุญส่ง จันทิโม) พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้เข้าร่วมในพิธีฯ และหน่วยงาน สร้างขวัญและกำลังใจกำลังพล รวมถึงเป็นที่เคารพสักการะ และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 และ :กองสารนิเทศ ฝอ.สน. ศรชล.ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645