วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กกต.มุกดาหาร ติวเข้มผู้สมัคร นายก อบจ. และ ส.อบจ. เน้นเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

กกต.มุกดาหาร ติวเข้มผู้สมัคร นายก อบจ. และ ส.อบจ. เน้นเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร นางสาวพิมลโพนทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหารรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร นางบัวพันธ์ กอดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดการประชุมติวเข้ม ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 24 เขต ตามโครงการ “เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์” ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหารได้จัดขึ้น โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ซึ่งได้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ช่วยหาเสียง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เพื่อให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

จังหวัดมุกดาหารได้แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็น 24 เขตดังนี้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 9 เขต อำเภอดอนตาล จำนวน3 เขต อำเภอคำชะอี จำนวน 3 เขต อำเภอนิคมคำสร้อย จำนวน 3 เขต อำเภอดงหลวง จำนวน 3 เขต อำเภอหนองสูง จำนวน 2 เขต และอำเภอหว้านใหญ่ จำนวน 1 เขต รวมทั้งสิ้น 24 เขต

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177