วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่งจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ศป.ปส.ทม.บ้านโป่ง)

จ.ราชบุรี/ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านโป่งต้านยาเสพติด นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่งจ.ราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ศป.ปส.ทม.บ้านโป่ง) เป็นครั้งแรก ของ งบประมาณ 2564

เพื่อติดตามผลการดำเนินการปฎิบัติหน้าที่ของโครงการสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เป็นแนวทางในการนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารและประสบการณ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตลอดจนนำความรู้เผยแพร่สู่พื้นที่ชุมชน น.ส.วิไล วงศาโรจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลฯ ร่วมประชุม ที่ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านโป่งอ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์/จ.ราชบุรี