วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พังงา จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยคืนสู่ ครอบครัว ชุมชน และสังคม ปีงบประมาณ 2564

พังงา จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยคืนสู่ ครอบครัว ชุมชน และสังคม ปีงบประมาณ 2564

วันนี้ 13 พ.ย. 63
เวลา 09.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยคืนสู่ ครอบครัว ชุมชน และสังคม ปีงบประมาณ 2564 ณ เรือนจำจังหวัดพังงา โดยกรมราชทัณฑ์ มีนโยบายในการแก้ไข ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ และพฤตินิสัย ของผู้ที่ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำ เพื่อให้ภายหลังพ้นโทษออกไปแล้ว สามารถเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว

และประเทศชาติได้ ด้วยการให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี รวมทั้งการฝึกฝนทักษะวิชาชีพต่างๆ เพื่อที่จะได้นำวิชาความรู้ไปประกอบวิชาชีพภายหลังพ้นโทษ ซึ่งเรือนจำจังหวัดพังงา มีผู้ต้องราชทัณฑ์เข้ารับการศึกษา จำนวน 100 คน เป็นชาย 76 คน และหญิง 24 คน

สำหรับหน่วยงานในจังหวัดพังงา ที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยคืนสู่ ครอบครัว ชุมชน และสังคม ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา วิทยาลัยชุมชนพังงา และ สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ปลูกต้นทุเรียน พันธุ์สาลิกา จำนวน 1 ต้น ไว้ภายในเรือนจำจังหวัดพังงา ด้วย