วันอาทิตย์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตอบสนองความต้องการของชุมชน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตอบสนองความต้องการของชุมชน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม และเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา โดยมีนายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสาขาวิชา ให้การต้อนรับ และพาตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา ในการนี้ยังได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 50 คน โดยมีวิทยากร คุณสราวรรณ์ ผดุงเขตต์ คุณสิทธิโชค สุวรรณเนตร์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การอบรม

นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาได้กล่าวว่าการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ถือว่าเป็นหนึ่งของนโยบายของอาชีวศึกษา ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป สำหรับท่านที่สนใจจะอบรมหลักสูตรต่างฺๆของทางวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาท่านสามารถติดตามข้อมูลได้จากทางวิทยาลัยฯ โดยเน้นให้ผู้เรียน เข้าใจ เข้าถึง นำไปใช้ได้จริง สามารถไปประกอบอาชีพได้ เพื่อเข้าถึงความต้องการของประชาชน

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา