เกษตร จ.พังงา จัดสัมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรให้บุคลากรในสังกัด รับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เกษตร จ.พังงา จัดสัมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรให้บุคลากรในสังกัด รับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

วันนี้18พ.ย.63 ที่ห้องประชุมโรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา นายประคอง อุสาห์มัน สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้จัดให้มีการสัมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการและมอบนโยบายการพัฒนาด้านการเกษตร พร้อมกับพบปะเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมสัมมนาซึ่งประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดพังงา รวม 72 คน

สำหรับการจัดการสัมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และนโยบายที่สำคัญๆ ของรัฐบาล ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร Online และ Offline การมุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในลักษณะตลาดนำการผลิต การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

และเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง การสร้างทายาทเกษตรกร Smart Farmer, Young Smart Farmer เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนและความยังยืนของภาคเกษตร และงานในบริบทเชิงพื้นที่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและปรับวิธีการทำงานสู่ New Normal ประกอบกับปัจจุบันได้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก ประชาชนมีโทรศัพท์มือถือติดตัวอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นการก้าวย่างเข้าสู่สังคมดิจิทัล อีกทั้งปัจจัยส่วนหนึ่งเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นตัวเร่งที่สำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้จ่ายและเลือกซื้อสินค้าทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงถือเป็นความท้าท้ายของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงงาในการปรับวิธีการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ขนกวรรณ พรหมทอง ผู้สื่อข่าวพังงาโทร082-1569162