วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020

ร้อยเอ็ด.. กศน.ร้อยเอ็ด พัฒนาครูและบุคลากร สู่การเป็น ครูมืออาชีพ มีจิตบริการและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ร้อยเอ็ด.. กศน.ร้อยเอ็ด พัฒนาครูและบุคลากร สู่การเป็น ครูมืออาชีพ มีจิตบริการและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมประดับเพชร ประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการบริบทของพื้นที่ ด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรสู่การเป็น ครูมืออาชีพ มีจิตบริการและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเป็น ผู้อำนวยการเรียนรู้ ที่สามารถบริหารจัดการความรู้ กิจกรรม และการเรียนรู้ที่ดี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบกด้วย ผู้บริหารการศึกษา รวม 2 คน ผู้บริหาร กศน.อำเภอ รวม 20 คน ข้าราชการ/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ รวม 47 คน ครู กศน./บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ รวม 336 คน บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด รวม 18 คน รวมทั้งสิ้น 423 คน

//////ศรีไพรทูลธรรม/รายงาน
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด