วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะ จัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2563

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะ จัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2563

ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ทั้ง 3 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง จำนวน 131 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม
ก่อนการประชุม ในเวลา 09.00 น.ได้มีการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเป็นการนำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การแนะนำนายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใหม่ การแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ตามด้วยพิธีเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-net สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปีการศึกษา 2562 ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จำนวน 11 โรงเรียน
ในช่วงเวลาประมาณ 09.30 น. นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ให้นโยบายจุดเน้น 8 ข้อ พร้อมดำเนินการจัดทำข้อตกลง (MOU) กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และมีการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย แจ้งข้อราชการ
สำหรับในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มอบหมายภารกิจ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดเน้น 8 ข้อ