สว. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านของหมู่บ้านวัฒนธรรมดงมัน จังหวัดสุรินทร์

สว. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านของหมู่บ้านวัฒนธรรมดงมัน จังหวัดสุรินทร์

.
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่หมู่บ้านวัฒนธรรมดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ

.
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการรับฟังข้อคิดเห็นและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีประเด็นที่ได้แลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างกลุ่มศิลปินพื้นบ้านและสมาชิกวุฒิสภา โดยเฉพาะให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนพื้นที่และการสร้างโอกาสให้ศิลปินพื้นบ้านได้นำเสนอผลงานของตนเอง ส่งเสริมการตลาดของเครื่องดนตรี รวมไปถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนพัฒนาให้หมู่บ้านวัฒนธรรมดงมันแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อสร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

และให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งด้านวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป เนื่องจากบ้านดงมันแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ไว้ได้มาก เช่น การละเล่นพื้นเมือง การขับเจรียง ร้องกันตรึม เรือมอันเร การรักษาประเพณีประจำเทศกาลต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรี เป็นที่ฝึกสอน ฝึกอบรมการแสดง การดนตรี และมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านให้นักท่องเที่ยวได้ชม โดยคณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป