#พานิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย#

#พานิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับพานิชย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย#เมื่อเวลา 14:00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ตลาดหลวงปู่ทวด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางชลทิช ลัดดาวัลย์ พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยมีตัวแทนพานิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน,กลุ่มผลิต/ผู้ประกอบการ จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงสินค้เกษตรและอหารปลอภัยในครั้งนี้ นางชลทิช ลัดดาวัลย์ พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิกล่าวว่าโครงการพัฒนาการตลาดสินค้าจังหวัดชัยภูมิได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ดำเนิน
โครงการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรทุกระดับตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พศ.2562 กิจกรรมส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดข้าวรายการจัดเจรจาธุรกิจ เชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยวงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)โดยจังหวัดชัยภูมิได้กำหนดตำแหน่งการพัฒนาของจังหวัด ให้เป็นฐานการผลิตและศูนย์กลางสินค้ำเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีประสงค์ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ

๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาขยายตลาดและเชื่อมโยงครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
๒. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ/
ผู้ผลิตสินค้าของจังหวัดชัยภูมิ
๓. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าบริการ และการ
ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ มีรายได้เพิ่มขึ้น
๔. ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตได้มาตรฐานของจังหวัด
และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
โดยนำกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดชัยภูมิ ที่มี
ศักยภาพอาทิข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวมะขามหวานส้มโอเมล่อน แมคคาเดเมีย
กระเทียมดำแปรรูปสมุนไพรผ้าไหมจำนวน๑๔กลุ่มเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching)
การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากเครือข่ายธุรกิจ ภาครัฐและเอกชนอย่างเต็มที่

ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา