วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ราชบุรี/พิธีมอบป้ายตามโครงการอาหารปลอดภัยตลาดศรีเมือง

จ.ราชบุรี/พิธีมอบป้ายตามโครงการอาหารปลอดภัยตลาดศรีเมืองเมื่อวันที่23ก.ค.2562เวลา9.00น.นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเป็นประธานมีนางวีณา ศรีสรรพางค์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์สกรุ๊ปจำกัดให้การต้อนรับมอบของที่ระลึก(อาหารสะอาด รสชาดอร่อย เขียงสะอาด ประมงปลอดภัยศรีเมืองเป็นตลาดกลางที่รวมของผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วทุกภาคซึ้งเป็นต้นทางของอาหารในบ้านและร้านจำหน่ายอาหารต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู่ประกอบการจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามมาตรฐาน”อาหารปลอดภัย”

 

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่มาจับจ่ายสินค้าวัตถุดิบและอาหารในตลาดศรีเมืองรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือตลาดศรีเมืองจึงจัดพิธีมอบป้ายและบัตรประจำตัวผู้สัมผ้สอาหารซึ้งประกอบด้วยผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จร้านประจำจำนวน111ร้านร้านแผงลอย/รถเร่ข่ายจำนวน87ร้านผู้ประกอบการประมงปลอดภัยจำนวน38ร้านและผู้ประกอบการเขียงสะอาดเนื้อสัตว์ปลอดภัยจะนวน20ร้าน

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน