วันศุกร์ ที่ 10 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อำเภอบ้านโป่งแถลงข่าวเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารอร่อยและของดี 123 ปี เมืองคนงามบ้านโป่งและงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง

จ.ราชบุรี/อำเภอบ้านโป่งแถลงข่าวเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารอร่อยและของดี 123 ปี เมืองคนงามบ้านโป่งและงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่งเมื่อวันที่26ก.ค.2562เวลา14.00น.นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง เปิดเผยว่า อำเภอบ้านโป่ง ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านโป่งส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง ได้บูรณาการร่วมมือกำหนดจัดงานของดีบ้านโป่ง ภายใต้ชื่อ “เทศกาลอาหารอร่อยและของดี 123 ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง และงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ของประชาชน อนุรักษ์และรักษาประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โอทอป ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์สินค้าทางอุตสาหกรรม

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน