วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามโครงการพระราชทานปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “และตามโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้านหน้ามอง#

#โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามโครงการพระราชทานปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “และตามโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้านหน้ามอง#
เมื่อเวลา 14:00 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายแพทย์ธัชชัย บำรุงสงค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคมพุทธศักราช 2562 และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาปลูกตันกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นพระราชดำริที่ทรงหวงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญด้วยการให้จัดกิจกรมโครงการจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี”เราทำความด ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และตามโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์บ้านเรือนสะอาดหน้าบ้าน น่ามอง ที่กระตุ้นให้ส่วนราชการ อำเภอสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านและชุมชน ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงาน หมู่บ้าน ชุมชน และสถานที่สาธารณะ อันเป็นการสานต่อโครงการ “เมืองสวยน้ำใส” ของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการรักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสถานที่สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ

รับผิดชอบต่อส่วนรวม ทำความดีด้วยหัวใจ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยมีแนวทางให้ส่วนราชการดำเนินการสร้างบรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีสถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งผลต่อความสุขสบายทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน อันจะนำพาองค์กรและตัวผู้ปฏิบัติงานสู่คามสำเร็จและมีความสุขอีกทั้งยังมีประโยชน์อย่างยิ่งในการร่วมกันทำความดี สร้างความสามัคคีโดยการร่วมมือกันจัดระเบียบสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมให้หน่วยงานของเราน่าอยู่สะอาดมีความปลอดภัยอันจะส่งผลต่อกระบวนการให้บริการดูแลผู้ปวยและประชาชนให้มีความสะดวก ปลอดภัย เป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลอันจะนำพาประเทศสู่ความจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอยุธยเมืองประวัติศาสตร์บ้านเรือนสะอาดหน้าบนหน้ามอง
ประจำปี พ.ศ.2562 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้จัดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
กิจกรรม5 ส. ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องให้เข้มแข็ง ยั่งยืน เป็นโรงพยาบาลที่มีสะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดียิ่งและในครั้งนี้ผู้จัดทำโครงการได้จัดหาต้นรวงผึ้งไว้สำหรับปลูกในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากต้นรวงผึ้งนั้นเป็นพรรณไม้อันทรงคุณค่าและมีเกียรติชนิดหนึ่งที่ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากดอกรวงผึ้งจะออกดอกในช่วงเดือนพระบรมราชสมภพของพระองค์ ส่วนสีเหลืองของดอกรวงผึ้งยังเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพอีกด้วยนอกจากนี้พระองค์ยังทรง
ปลูกต้นรวงผึ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ ที่พระองค์เสด็จฯไปประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อ
พระราชทานไว้ให้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์และเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรดังนั้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ปลูกต้นกล้าขึ้นในวันนี้เพื่อจัดระเบียบสถานที่ทำงานกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลให้น่าอยู่ สะอาดและมีความปลอดภัยอันจะส่งผลต่อกระบวนการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี
ร่วมกันทำความดีเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข
ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา