วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

#นายสุจินต์ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ” และปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะบึงพระรามอำเภอพระนครศรีอยุธยา

#นายสุจินต์ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ” และปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะบึงพระรามอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #เมื่อเวลา 10:00 น.วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงพระราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและกรคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ
และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็นรวมทั้งสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า

“เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง
ได้ดำเนินโครงการ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยให้จังหวัดคัดเลือกสวนหย่อม/สวนสาธารณะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจหรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพื่อดำเนินการปรับปรุง ดูแลรักษาสวนหย่อม/สวนสาธาณะ และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม รวมทั้งปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับให้ร่มรื่นและสวยงามในการนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้สวนสาธารณะบึงพระรามอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯของจังหวัดซึ่งมีความสำคัญเป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย สถานที่สวยงามรอบล้อมด้วยสถานที่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์เช่นวัดพระรามและวัดมหาธาตุโดยกำหนดดำเนินกิจกรรมการพัฒนาที่สำคัญเช่นปล่อยปลา ปลูกตันไม้ปรับภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดเรียบร้อยปลอดภัย นอกจากนี้ได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน๙๐๔วปร.ประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธาระเฉลิมพระเกียรติฯอย่งต่อเนื่องอันเป็นการ
แสดงออก ถึงควมจงรักภักดีการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
โดยไม่หวังผลตอบแทน

ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา