วันเสาร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ราชบุรี/ประชาพิจารณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงงานไฟฟ้า.

จ.ราชบุรี/ประชาพิจารณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงงานไฟฟ้า.

เมื่อวันที่30ตุลาคม2562ที่หอประชุมเทศบาลตำบลเขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี บริษัทคอนซัลแทนท์ออฟเทคโนโลยีจำกัด (COT)นายสัญชัย ไวคกุลรองนายกเทศบาลตำบลเขางูจ.ราชบุรีกล่าวต้อนรับและนำชุมชนเทศบาลตำบลเขางูนางสาวจิราภรณ์ บุญมาก ผู้จัดการโครงการเป็นประธานพร้อมคณะบริหารเปิดการประชุมประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ต.เขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ประชาชนเข้าร่วมฟังความคิดเห็นและเสนอแนะผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและขยายโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังธรรมชาติของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด จำนวน 200 คน ในที่ประชุมได้มีขอเสนอแนะให้บริษัทจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีผลกระทบในข้อเท็จจริงของโครงการก่อสร้างขยายโรงงานโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต้องการอะไรในชุมชนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอีกทั้งยังเป็นการสร้างมวลชนสัมพันธ์คนในชุมชนและรอบโรงงานไฟฟ้าได้ทราบข่าวที่ถูกต้องต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงงานควบคู่กับการแก้ไขปัญหาหากเกิดผลกระทบในครั้งนี้ด้วย.
ทางด้านผู้บริหารโครงการ ได้กล่าวให้ประชาชนในที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้รับมอบหมายจากบริษัทหินกองเพาเวอร์ จำกัดให้ทำประชาพิจารณ์และข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ พิจารณ์ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน