วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย นางทัศนา ยุวานนท์ นายมณเฑียร บุญตัน และที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาส ได้เดินลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของจังหวัดนครราชสีมา
โอกาสนี้ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2” ณ ห้องประชุม Hall 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่สำคัญและเป็นประโยชน์หลากหลายกิจกรรม

อาทิ การแสดงจากชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุ คนพิการ และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน การจัดแสดงนิทรรศการความรู้จากหน่วยงานต่างๆ การเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้สูงอายุ ครอบครัว และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการมอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม และการมอบรถโยกแก่คนพิการ โดยผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรด้านเด็กและเยาวชน องค์กรคนพิการ องค์กรผู้สูงอายุ สมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สมาชิกครอบครัวร่มเย็น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 600 คน

จากนั้น เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการได้เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และผู้แทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ทำงานช่วยเหลือและคุ้มครองทุกกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้ไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน