วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วุฒิสภา นำโดย นายอำพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคมฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมฯ นายยุทธนา ทัพเจริญ กรรมาธิการ และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคมฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งของชุมชนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน โดยมีนายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอพนมทวน นายชนะ สุขพรหม นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย และนายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาหร่าย

ให้การต้อนรับ
ตำบลแห่งนี้มีแนวทางการพัฒนาให้เป็นตำบลเข้มแข็ง โดยต้องรู้ปัญหาชุมชนที่ถ่องแท้ สร้างความเข้าใจให้แก่ชาวบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ขับเคลื่อนงานโดยสภาองค์กรชุมชนและแผนแม่บทชุมชนอย่างต่อเนื่องจริงจัง ผู้นำมีศักยภาพ

การมีส่วนร่วมในชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและนอกชุมชน รวมถึงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่ชาวบ้านและธนาคารความดี โดยชุมชนมีการทำงานอย่างเป็นองค์รวม และมุ่งเน้นความสุขของคนในชุมชน
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาศึกษ าและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน