วันเสาร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เชิญร่วมการแข่งขันจักรยาน “Chiang Mai bike to ผาช่อ by สันป่าตอง” ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และถ้วยรางวัล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันจักรยาน “Chiang Mai bike to ผาช่อ by สันป่าตอง” ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และถ้วยรางวัล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ชมรมจักรยานและวิ่งอำเภอสันป่าตอง จัดงานปั่นแข่งขันจักรยาน “Chiang Mai bike to ผาช่อ by สันป่าตอง” ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านเปียง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ชิงถ้วยรางวัล นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และถ้วยรางวัลของ พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้สนับสนุนหลัก บริษัท ทำดีดีไซน์ จำกัด
พ.ต.ท.จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ ประธานชมรมจักรยานและวิ่งอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันการใช้จักรยานในกลุ่มประชาชนนิยมกันอย่างแพร่หลาย ทั้งการเดินทาง การทำงานในชีวิตประจาวัน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การกีฬาแข่งขัน และเพื่อการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง ร่วมกับภาคส่วนพ่อค้า สมาคมฯ ผู้ประกอบการร้านค้า และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้เห็นความสำคัญของการใช้จักรยาน จังได้มีการร่วมมือกันจัดการแข่งขันจักรยาน “Chiang Mai bike to ผาช่อ by สันป่าตอง” ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านเปียง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ คือ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งซื้ออุปกรณ์ลดอุบัติเหตุในอำเภอสันป่าตอง, เพื่อจัดหากองทุนไว้สำหรับนักกีฬาที่สังกัดอยู่ในทีมของอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่,เพื่อสนับสนุนให้เด็ก หรือเยาวชน ได้มาออกกำลังกายโดยการใช้จักรยาน ทำให้ห่างไกลและปลอดยาเสพติด โดยมีจักรยานเป็นแรงผลักดัน,เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐกับประชาชนในท่องถิ่น,เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในการท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่,เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจกรรมการกีฬาจักรยานของ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอสันป่าตอง), เพื่อให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้จักรยานในการเดินทาง ประกอบกิจวัตรประจำวันการออกกำลังและการกีฬา,เพื่อเป็นการลดมวลภาวะที่เป็นพิษทางอากาศให้น้อยลง
โดยทางชมรมได้กำหนดประเภทการแข่งขัน และท่องเที่ยว คือ ประเภทจักรยานเสือหมอบ ระยะทาง 83 กิโลเมตร,ประเภทจักรยานเสือภูเขา ระยะทาง 66 กิโลเมตร,ประเภทท่องเที่ยว ระยะทาง 32 กิโลเมตร
สำหรับรางวัลและถ้วยรางวัลในแต่ประเภทรุ่นการแข่งขัน แยกเป็นดังนี้
1.ประเภทการแข่งขันจักรยานเสือหมอบ ผู้ที่เข้าอันดับ 1 ถึง 5 ในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
2.ประเภทการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ผู้ที่เข้าอันดับ 1 ถึง 7 ในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อยืดคอกลม และถ้วยรางวัลที่ระลึก

สำหรับกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม“Chiang Mai bike to ผาช่อ by สันป่าตอง” ครั้งที่ 2 การแข่งขันในสนามนี้ใช้กฎและกติกาการแข่งขันจักรยานของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระ บรมราชูปถัมภ์ และของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันจักรยานประเภทเสือหมอบ จะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ประเภทเสือหมอบ (road bike) เท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด,ผู้เข้าแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขา จะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น,จักรยานเสือภูเขาแฮนด์จะต้องเป็นเสือภูเขาเท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด,จักรยานเสือภูเขาวงล้อต้องเป็นขนาด 26, 27.5, 29 นิ้วเท่านั้น,จักรยานเสือภูเขาสามารถใช้ยางได้ทุกชนิด แต่ขนาดหน้ายางต้องไม่ต่ากว่า 1.9 นิ้วขึ้นไป,จักรยานเสือภูเขาจานขับเคลื่อนต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น ฟันหน้าสูงสุดได้ไม่เกิน 48 ฟัน ส่วน เฟืองขับเคลื่อนหลังต้องเป็นของเสือภูเขา ห้ามใช้เฟืองหลังเสือหมอบ,จักรยานเสือภูเขาใช้โชคหน้าเท่านั้น ห้ามใช้ตะเกียบ,ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน, ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับและติดป้ายเบอร์ที่รถจักรยานและเสื้อทุกคน, ระหว่างเส้นทางการแข่งขัน จะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อสาร,รถเซอร์วิสของแต่ละทีม(ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนักแข่ง
สำหรับรุ่นการแข่งขัน อายุให้ใช้ตามเกณฑ์ปีปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. ที่เกิด ผู้ที่เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง, ผู้ที่เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น จะต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการเพื่อ พิสูจน์อายุ ตามปี พ.ศ. ที่เกิด
การประท้วงผลการตัดสินต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 30 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 2,000 บาท หากการประท้วงเป็นผลจะคืนเงิน ประกันให้, ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่จักรยาน หรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้, การตัดสินคณะกรรมการกลางถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

สถานที่จัดงาน และเส้นทางการแข่งขัน จุดเริ่มต้น บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเปียง ตาบลบ้านแม อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จุดเข้าเส้นชัย บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเปียง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ค่าสมัคร 1. ประเภทแข่งขัน ค่าสมัคร 500 บาท 2. ประเภทท่องเที่ยว ค่าสมัคร 500 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 1. Facebook: Sanpatong Cycling Team – ชมรมจักรยานสันป่าตองโทรศัพท์: 0850410551 , 0869851864 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมจักรยานและวิ่งอาเภอสันป่าตอง.

ทรงวุฒิ ทับทอง ข่าว