วันอังคาร ที่ 2 เดือนสิงหาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสันนิบาตจังหวัดอุตรดิตถ์และ

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสันนิบาตจังหวัดอุตรดิตถ์และบรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตประเทศไทยและทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่น” ซึ่งสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและสามารถนำไปใช้ในเชิงปฏิรูปประเทศไทย 4.0 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน

%d bloggers like this: