วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมกับ กอ.รมน.ร้อยเอ็ด จัดงานสมัชชาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร่วมกับ กอ.รมน.ร้อยเอ็ด จัดงานสมัชชาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกผลงานที่เป็นThe Best Practice ระดับภาค
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 พันเอก สำราญ เจริญวงศ์เพ็ชร์ รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานสมัชชาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 19 แห่ง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 38 ศูนย์การเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรม

ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดงาน สมัชชาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานที่เป็นThe Best Practice ระดับภาค เพื่อให้สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำผลงานศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สถานศึกษาอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพผ่านองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พันเอก สำราญ เจริญวงศ์เพ็ชร์ รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นโครงการที่มีการทำงานร่วมกันหลายฝ่าย ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล และชุมชน การใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสื่อกลาง ในการพัฒนาอาชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ขึ้นในสังคมผ่านองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน เป็นการสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้ประชาชนพอเพียง พอมี พออยู่ พอกิน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างอาชีพก่อเกิดรายได้ พึ่งพาตนเอง ครอบคลุมทุกมิติ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน จากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 19 แห่ง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 38 ศูนย์การเรียนรู้ ที่ได้พัฒนาต่อยอดโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตรปลอดภัย การผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ การผลิตยาปราบศัตรูพืชด้วยวัสดุธรรมชาติตามท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากต้นกก การผลิตผ้าฝ้ายและผ้าไหมคุณภาพตามภูมิปัญญาและศิลปะของแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก
เหยี่ยวข่าว/รายงาน