ระยอง /วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง จัดพิธีมอบป้ายมาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย เทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561

ระยอง /วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง จัดพิธีมอบป้ายมาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย เทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561

ได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวนโยบายการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ของเทศบาลนครระยอง พร้อมมอบป้ายมาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย เทศบาลนครระยองที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานฯ ระดับดีมาก จำนวน 63 ร้าน มีนายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการฯ โดยสืบเนื่องจากที่ อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การบริโภคอาหารก็เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปกติสุข และในการบริโภคอาหารนั้น ไม่ควรจะคำนึงแต่เพียงรสชาติของอาหารเท่านั้น สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไปคือความสะอาดของอาหารและความปลอดภัยในการบริโภค รวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารต้องได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล และสุขวิทยาส่วนบุคคล และนายฉัตรนุชัยฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจประเมินร้านอาหารในปีนี้ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์การตรวจประเมินให้มีมาตรฐานสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) ของกรมอนามัย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของร้านอาหารในเขตเทศบาลนครระยองให้มีมาตรฐานสูงมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2561ที่ผ่านมา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจประเมินร้านอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว จำนวน 293 ร้าน พบว่ามีร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานฯ 3 ระดับ (คือระดับดีมาก จำนวน 63 ร้าน / ระดับดี จำนวน 27 ร้าน / ระดับมาตรฐาน จำนวน 203 ร้าน) และหลังจากเสร็จพิธีมอบป้ายฯ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกแล้ว เจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ได้ชี้แจงรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานโครงการณ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อันจะนำไปสู่การมีมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครระยอง ที่จะมีผลต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลนครระยอง…

ภาพ/ข่าว เจษฎาภรณ์ อิ่มแตง ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระยอง