พะเยา…ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานฉลองการยกระดับ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวร

พะเยา…ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานฉลองการยกระดับ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวร

วันที่ 12 ธ.ค. 2561 การประชุมเตรียมพร้อมติดตามการดำเนินงานการจัดงานฉลองการยกระดับ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวกอำเภอภูซางเป็นจุดผ่านแดนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศาลาเอนกประสงค์บ้านฮวก อ.ภูซาง โดยมีนายอำเภอภูซาง และคณะกรรมการเตรียมการจัดงานฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุม เพื่อติดความคืบหน้าการเตรียมการจัดงาน งานฉลองการยกระดับ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวกอำเภอภูซางเป็นจุดผ่านแดนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยการจัดงาน ฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น ซึ่งจะเป็นกิจกรรมเดิน-วิ่ง จากโรงเรียนบ้านฮวก ไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ในระยะทาง 3 กิโลเมตร , เวลา 08.00 น. ผู้ร่วมงาน พร้อมกันในบริเวณพิธีเวลา 08.19 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ประกอบพิธีทางสงฆ์ จากนั้นว่าราชการจังหวัดพะเยา , หัวหน้าส่วนราชการ , ภาคเอกชนในอำเภอภูซาง และผู้ร่วมพิธี เดินไปยังบริเวณหน้าประตูเลื่อนของจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก บริเวณอาคารขาเข้า รับชมการแสดงของประชาชนในพื้นที่ และกลุ่มชาติพันธุ์ การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี จะทำพิธีเปิดงานฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 ได้เห็นชอบยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ให้บุคคล และยานพาหนะที่เกี่ยวข้องผ่านเข้า – ออก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการสนับสนุนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การขนส่ง การแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม และการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว