ร้อยเอ็ดประชุมเสวนาปรึกษางานด้านความมั่นคงและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอำนาจหน้าที่ฝ่ายปกครอง

ร้อยเอ็ดประชุมเสวนาปรึกษางานด้านความมั่นคงและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอำนาจหน้าที่ฝ่ายปกครอง

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/08817082129–

-วันนี้ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเสวนาปรึกษางานด้านความมั่นคงและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอำนาจหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นประจำทุกวันพุธ โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด และทีมงานกลุ่มงานปกครองและกลุ่มงานความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.ภารกิจและนโยบาย งานด้านความมั่นคงของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ที่จะต้องนำมาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในห้วงเทศกาลปีใหม่ และงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
2.การพัฒนาระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด นโยบายเน้นหนัก พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายของทุกอำเภอ โดยใช้ชุดพิทักษ์สาเกตุเป็นหน่วยหลักในการทำงานขับเคลื่อน พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานเสนอ Idea นวัตกรรม หรือความคิดคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาระบบงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ.-

 

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088170882129–