ร้อยเอ็ดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 6 (อ.โพนทอง และ อ.โพนทราย)

ร้อยเอ็ดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 6 (อ.โพนทอง และ อ.โพนทราย)

 

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันนี้ 12 ธันวาคม 2561 : นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และมอบแนวทางการดำเนินงานฯ กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 6 (อ.โพนทอง และ อ.โพนทราย) จำนวน 143 คน ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล 140 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ 3 คน ณ ห้องไหมเงิน โรงแรมไหมไทยร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์ค้นหาศักยภาพด้วยเครื่องมือ SWOT การจัดทำแผนและเขียนโครงการฯ ดำเนินการ จำนวน 11 รุ่นๆ ละ 1 วัน รวม 1,447 คน ระหว่างวันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2561

 

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–