พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดงานโครงการหลวง 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดงานโครงการหลวง 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดงานโครงการหลวง 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (22 ธ.ค. 61) เวลา 14.14 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2561” ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินงานตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมถึงการเผยแพร่กิจกรรม และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง โดยงานเริ่มขึ้นตั้งแต่ วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2561 รวมจำนวน 4 วัน โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน ในงานโครงการหลวง 2561 จำนวน 2 ราย และโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 6 ราย

มูลนิธิโครงการหลวง ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวง ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาที่ยากจน ดำรงชีพด้วยการปลูกฝิ่น ให้หันมาปลูกพืชเขตหนาวที่สร้างรายได้ทดแทน และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวง เพื่อความมั่งคง ยั่งยืน และสร้างสุขแก่ปวงประชา โครงการหลวงมุ่งมั่นดำเนินงานสนองตามพระราชประสงค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 และพระราชปณิธานในรัชกาลที่ 10 โดยการศึกษาวิจัย และพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง ทำให้เกษตรกรมีรายได้ ป่าต้นน้ำลำธารกลับฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่สูง ถ่ายทอดไปยังพื้นที่สูงแห่งอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ในตราสัญลักษณ์ “โครงการหลวง” ยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มผู้รักสุขภาพอีกด้วย

สำหรับ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นิทรรศการวิชาการพืชพันธุ์ใหม่ นิทรรศการการพัฒนาชุมชนโครงการหลวง ภายใต้แนวทางโครงการหลวง กินดีอยู่ดี พึ่งพาตนเอง และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดสร้างสวนจำลอง ภายใต้แนวคิดการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการเกษตรประณีตภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย นิทรรศการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน การสาธิตประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง และสินค้าดอยคำ
//////////////////////////////
อภิชาติ เฮงพลอย / ส.ปชส.เชียงใหม่
22 ธันวาคม 2561

 

%d bloggers like this: