วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วิทยาลัยชุมชนยโสธรโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

“วิทยาลัยชุมชนยโสธรโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

ี่กรมทหาราบที่16ค่ายบดินทรเดชา ตำบลเดิด อำเมืองเมือง จังหวัดยโสธร นายชัยวิวัฒน์ วงศสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธรประจำปีการศึกษา2562 ระหว่างวันที่26-27 มีนาคม2562 นายวสันต์ สุวรรณเนตร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่าการจัดอบรมครั้งนี้เพือให้นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
พร้อมเฝ้าระวังที่จะให้สถานศึกษาเป็นสีขาวเป็นต้นแบบและสร้างทัศนคติทีดีช่วยกันรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดขึ้นต่อไปมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
แกนนำนักศึกษา9สถานที่จัดการศึกษา จำนวน48คน
ครูและบุคลากรรับผิดชอบ

โครงการ5คนเช่นนางสาวสุริศา กันหารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวกัญจรัชต์ พิมพ์จำปา เป็นต้นพร้อมกันนี้หลังเสร็จสิ้นโครงการมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมทุกคน

///ภาพ-ข่าว พลากร. แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร

%d bloggers like this: