วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด นายขจร รองอธิบดีกรมการข้าว จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนมีความรู้และเข้าใจ เทคโนโลยีการผลิตข้าวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และรณรงค์ส่งเสริมการงดเผาตอซังในนาข้าว /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

ร้อยเอ็ด นายขจร รองอธิบดีกรมการข้าว จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนมีความรู้และเข้าใจ เทคโนโลยีการผลิตข้าวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และรณรงค์ส่งเสริมการงดเผาตอซังในนาข้าว

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ แปลงนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน จังหวัดร้อยเอ็ดรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 โดยมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการสังกัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ และเกษตรกรนาแปลงใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม


นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนมีความรู้และเข้าใจ เทคโนโลยีการผลิตข้าว การบริหารจัดการและป้องกันกำจัดศัตรูข้าวในนาแปลงใหญ่ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าวและคัดเลือกชุดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่ดีเด่นของจังหวัด และรณรงค์ส่งเสริมการงดเผาตอซังในนาข้าว


นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมข้าว กล่าวว่า นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว การเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตการจัดการคุณภาพการตลาด เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด มีอำนาจต่อรองเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต การจำหน่ายสินค้าทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพและสินค้ามีคุณภาพดี เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่การวางแผนการผลิตการจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีการตรวจรับรองคุณภาพ และการจัดการด้านการตลาด


กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การพบปะเกษตรกร ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ให้เข้มแข็ง” การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ เอกชน และกลุ่มเกษตรกรในชุมชน สาธิตการทำขนมโดนัทจากแป้งข้าวหอมมะลิ น้ำข้าวกล้องงอก ไอศกรีมจากข้าว ขนมซูชิจากข้าวหอมมะลิ การผลิตข้าวเกรียบขากแป้งข้าวห้อมมะลิ การสาธิตการดำนาด้วยรถดำนา และการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน บริษัทเจริญชัยแทรกเตอร์จำกัด สาขาร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีตำบลเมืองทอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอินทรีย์ หมู่ 5 ตำบลเมืองทอง และเกษตรกรชาวอำเภอเมืองทอง

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.
สมนึก บุญศรี-ประธานฯ/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-กรรมการพัฒนาฯ-ภาพ

%d bloggers like this: