สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่จัดงาน “วันมัคคุเทศก์ไทย ปี 62” ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่จัดงาน “วันมัคคุเทศก์ไทย ปี 62” ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่จัดงาน “วันมัคคุเทศก์ไทย ปี 62” ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่จัดงานวันแม่ประเทศไทย นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโดยมีนายวิทยา พงษ์ศิริ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่จัดงานวันแม่ประเทศไทย นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโดยมีนายวิทยา พงษ์ศิริ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

เนื่องในวันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย” สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นบุคคลสำคัญของไทยพระองค์หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ทรงมีความสำคัญต่อคนไทยและชาติไทย พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านได้รับการยกย่องเทิดทูนทั้งในเวลาที่ยังทรงพระชนม์อยู่ และในเวลาที่สิ้นพระชนม์ไปแล้ว โดยจัดว่าผลงานที่ได้ทรงสร้างขึ้นไว้นั้นนับว่าเป็นประโยชน์แก่ชาติไทยและอนุชนคนไทยอย่างใหญ่หลวง จนกระทั่งได้รับการยกย่องพระเกียรติยศว่า พระองค์ทรงเป็น พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย

ทั้งนี้ สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพมิได้ทรงงานที่สำคัญไว้ให้แก่ชาติไทยของเราแต่เพียงเฉพาะในเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีเท่านั้น หากแต่งานในด้านอักษรศาสตร์ การปกครอง กฎหมาย ตลอดจนงานด้านสาธารณสุข งานด้านป่าไม้ และงานด้านวิชาการอื่นๆ อีกหลายสาขาก็ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ทรงริเริ่มและเสริมสร้างวางแบบแผนไว้ให้เป็นแนวทางปฏิบัติกันสืบมาอีกด้วย

สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันมัคคุเทศก์ไทยประจำปี 2562 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและให้มัคคุเทศก์ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงเดชานุภาพ ซึ่งถือว่าเป็นบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทยและสำนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่มัคคุเทศก์ ซึ่งภายในงานได้มีพิธีสักการะวางพานพุ่ม พร้อมมีการแสดงจากสมาชิกในชมรมฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมของทางสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่.

สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันมัคคุเทศก์ไทยประจำปี 2562 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและให้มัคคุเทศก์ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงเดชานุภาพ ซึ่งถือว่าเป็นบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทยและสำนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่มัคคุเทศก์ ซึ่งภายในงานได้มีพิธีสักการะวางพานพุ่ม พร้อมมีการแสดงจากสมาชิกในชมรมฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมของทางสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: