วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด อบต.หนองแวง ตำบลหนองแวง ร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนแท่น จัดกิจกรรมสอนนักเรียนทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อใช้บำรุงพืชผักสวนครัวตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามรอยศาสตร์พระราชา /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129

ร้อยเอ็ด อบต.หนองแวง ตำบลหนองแวง ร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนแท่น จัดกิจกรรมสอนนักเรียนทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อใช้บำรุงพืชผักสวนครัวตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามรอยศาสตร์พระราชา

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นาง บุษกร แสนยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแท่น ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ วิเชียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแท่น นายสหภาพ ไตรยวงค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมสอนนักเรียนทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ที่ จุดสาธิตการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ภายในบริเวณโรงเรียน

นาง บุษกร แสนยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแท่น กล่าวว่า จากการที่นักเรียนได้ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนในช่วงเช้าของทุกวัน ด้วยการเก็บกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้หลากหลายชนิด อาทิ ต้นยางนา ต้นฉำฉา หรือ จามจุรี ใบไผ่ เป็นต้น ภายในบริเวณโรงเรียน ที่นักเรียนได้เก็บสะสมมาอย่างต่อเนื่อง จนมีปริมาณมากพอที่จะทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาเรียนรู้ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่บ้าน ในการทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ เดินตามศาสตร์พระราชา เป็นการลดขยะต้นทางตามนโยบายรัฐบาล และร่วมรณรงค์งดเผาขยะเพื่อเป็นการลดโลกร้อน รักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นาย สหภาพ ไตรยวงค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง กล่าวว่า โครงการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองตามหลักวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรตำบลหนองแวง ได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง และได้ขยายเครือข่ายส่งเสริมความรู้ให้แก่เยวชนนักเรียน ในพื้นที่ตำบลหนองแวง เพื่อที่จะปลูกฝังให้มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม นำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ มาช่วยครอบครัวในการทำการเกษตรได้ เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน อีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โรงเรียนบ้านโนนแท่น เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 9 คน เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำรงชีวิต

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน กรรมการพัฒนา/ภาพ

%d bloggers like this: