วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“เกษตรกร โครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่อาย ศึกษาดูงานนอกสถานที่” ระหว่าง วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562

“เกษตรกร โครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่อาย ศึกษาดูงานนอกสถานที่” ระหว่าง วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562

ด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 โครงการพัฒนามาตรฐานมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (มะม่วงส่งออก) เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกร กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ได้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง เข้าร่วมศึกษาดูงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว อ.สารภี และ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: