วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

งาน “ลงแขกปลูกข้าว” ชาววังป้อง เยาวชน – ปราชญ์ชาวบ้านร่วมสืบสาน

งาน “ลงแขกปลูกข้าว” ชาววังป้อง เยาวชน – ปราชญ์ชาวบ้านร่วมสืบสาน

นับเป็นเวลาหลายปีที่ต่อเนื่องจากการริเริ่มโครงการ “ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ” ด้วยการลงแขกปลูกข้าว ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงวิถีชีวิตบรรยากาศที่เคียงคู่ “ชาวนาไทย” ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนของการผลิตข้าว ซึ่งกว่าจะออกมาเป็นข้าวให้เราได้รับประทานนั้นมีความเป็นมาอย่างไร

ประเพณี “การลงแขกปลูกข้าว” ของปราชญ์ชาวบ้านวังป้อง อ.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยการสนับสนุนโครงการโดยนายนิคม น้อยอ่ำ และนางพรพินธุ์ น้อยอ่ำ เจ้าของโครงการหมู่บ้านนนนิภา แม่โจ้ และเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว โดยนายวิชัน เมธา นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว ที่ให้การสนับสนุนโครงการตลอดมาตั้งแต่ริเริ่มโครงการฯ จุดประกายสำคัญคือ “ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 นายนิมิตร ขยัน แห่งบ้านวังป้อง ตลอดจนเยาวชนและคณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต.เหมืองแก้ว ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเล่าเรียน ได้มีประสบการณ์และได้ความรู้จากวิธีการทำนาด้วยการลงแขกปลูกข้าว

ไม่ใช่เรื่องเล่าเพราะนี่คือ “ประสบการณ์จริง” ที่เด็กทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องลงปลูกข้าวด้วยตนเองในแปลงนาที่เตรียมไว้เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2562 ตรงกับวันแม่แห่งชาติ นายจีรเดช จีแดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกๆฝ่ายที่เห็นความสำคัญของโครงการฯพร้อมกับทางสำนักงานเกษตร อ.แม่ริม ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน ในเรื่องของที่มาที่ไปของการลงแขกปลูกข้าว ทำให้เด็กน้อยๆในวันนี้ได้รับความรู้ถึงวิถีความเป็นมาของ “ชาวนาไทย”

แต่ครั้งโบราณประเพณีการลงแขกปลูกข้าว ที่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่แห่งยังคงหลงเหลืออยู่ การฟื้นตำนานการลงแขกปลูกข้าวนับเป็นเรื่องที่สำคัญ ด้านความมีน้ำใจที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมชาวนาไทยในอดีต สำคัญคือการสร้างความรักสามัคคีปรองดองเกิดเป็นพลังในหมู่เกษตรกรชาวนาด้วยกัน

การบูรณาการร่วมโครงการเกิดจากความาร่วมมือหลายฝ่าย โครงการบ้านนนนิภาได้อนุเคราะห์พื้นที่นาส่วนของโครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งก.ศ.น.อ.แม่ริม วิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ธ.ก.ส.อ.แม่ริม สนง.พัฒนาชุมชน อ.แม่ริม พร้อมกับปราชญ์ชาวบ้านทุกคนฝายให้ความสำคัญต่อโครงการต่อยอดมาจนถึงปีนี้ ซึ่งการนำเยาวชนลงแขกปลูกข้าว งานประเพณีดังกล่าวเมื่อผลผลิตข้าวออกมาส่วนหนึ่งนำไปจำหน่ายและย้อนคืนไปในการสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันแก่เด็กๆที่กำลังอยู่ในวัยเรียนที่โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง แห่งตำบลเหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: