วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สสก.6 พัฒนาเจ้าหน้าที่มืออาชีพด้านการเกษตร ณ โรงแรมโรยัลเพนนินซูล่า อ.เมืองเชียงใหม่

สสก.6 พัฒนาเจ้าหน้าที่มืออาชีพด้านการเกษตร ณ โรงแรมโรยัลเพนนินซูล่า อ.เมืองเชียงใหม่

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายสมควร ชายะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 (รุ่นที่ 1) ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโรยัลเพนนินซูล่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจาก 17 จังหวัดภาคเหนือและศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด เข้าร่วม จำนวน 71 คน พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนองาน เทคนิคการจับประเด็น และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายผลการพัฒนาตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง ทั้งนี้เป็นนโยบายที่มีความสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ต้องเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานด้านการส่งเสริมการเกษตรเพื่อที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรให้บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร มีความเป็นอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี
นักส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพการเกษตรและสร้างความมั่นคง มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสุขในการดำรงอาชีพ โดนนักส่งเสริมการเกษตรมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรมากที่สุด เป็นเพื่อนแท้ ผู้อยู่เคียงข้างเกษตรกรมาโดยตลอด ประกอบกับการที่มีนักส่งเสริมการเกษตรครอบคลุมอยู่ทุกตำบลทุกพื้นที่ทั่วประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการประสานงานและดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อการพัฒนาต่างๆ ในระดับตำบล ซึ่งเป็นภารกิจที่ท้าทายของนักส่งเสริมการเกษตร ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ดำเนินการพัฒนาบุคคลากรให้พร้อมที่จะทำงานแบบมืออาชีพ
สำหรับวิธีการส่งเสริมการเกษตรในอนาคตนั้น จะพุ่งเป้าในเรื่องของการสร้างปัญญาให้เกิดกับเกษตรกร เกษตรกรต้องคิดเป็น วิเคราะห์ได้ โดยเน้นรูปแบบการส่งเสริมการเกษตร ตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม เฉพาะชุมชน หรือเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของนักส่งเสริมการเกษตร ในการนำพาเกษตรกรไปสู่จุดมุ่งหมายต่อไป.


ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: