อบจ.มุกดาหาร ปลูกจิตสำนึกสร้างวินัยขับขี่ปลอดภัย

อบจ.มุกดาหาร ปลูกจิตสำนึกสร้างวินัยขับขี่ปลอดภัย

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเยาวชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายวีระพล เทพากรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร นายสุทธิพงษ์ ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา นางสาววิไลลักษณ์ ทองผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมในพิธี จำนวน 400 คน ณ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในความปลอดภัย และสร้างวินัยจราจรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในการใช้รถใช้ถนน การขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนที่ไม่ปลอดภัยจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั้นนับเป็นความสูญเสียอย่างรุนแรง อุบัติเหตุเหล่านี้มักมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ปัจจัยด้านรถหรือยานพาหนะ ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุที่เป็นผลมาจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่ตีค่าเป็นตัวเงินหรือความเสียหายที่ไม่อาจตีค่าเป็นตัวเงินได้จากความสูญเสียดังกล่าวนับว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคมในภาพรวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จึงได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนมิให้เกิดขึ้นหรือให้เกิดขึ้นได้ในจำนวนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

%d bloggers like this: