วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ยโสธรร่วมประชุมพัฒนาทีม พชอ.ที่อุบลราชธานี”

“ยโสธรร่วมประชุมพัฒนาทีม พชอ.ที่อุบลราชธานี”

ที่หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 22สิงหาคม 2562
นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการพัฒนาทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ดร.ถนอม บุญสูง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าการอบรมครั้งนี้เป็นการประชุมของรุ่นที่2ของการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)เพื่อทบทวนกระบวนการขับเคลื่อน พชอ.แต่ละอำเภอ เพื่อศึกษาและถอดบทเรียนของการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงาน พชอ. ตามบริบทของแต่ละพื้นที่และ แต่ละพื้นที่อาจมีฺความแตกต่างกันไปตามสภาพของสิ่งแวดล้อมชุมชน ต้นทุนทางสังคม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเลื่อมล้ำ ของคนในชุมชน สร้างสุข เสริมรายได้ ลดรายจ่ายพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต เปิดอบรม2 วันคือ22-23 สิงหาคม62 โดยมีคณะกรรมการ พชอ.จาก 4 จังหวัด29 อำเภอจำนวน145 คนจากหลายภาคส่วนที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเป็นคณะทำงานของ พชอ.จากจังหวัดอุบลราชธานี-ยโสธร-มุกดาหาร-และศรีสะเกษ เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายเพื่อชุมชน/

//พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน

%d bloggers like this: