วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“เกษตรเชียงใหม่เปิดโรงเรียนเกษตรกรการบริหารจัดการศัตรูพืชกาแฟแบบผสมผสานเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

“เกษตรเชียงใหม่เปิดโรงเรียนเกษตรกรการบริหารจัดการศัตรูพืชกาแฟแบบผสมผสานเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตรูพืชในกาแฟเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรทางด้านคุณภาพ และความปลอดภัย โดย นางเบญจวรรณ อินต๊ะ หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืชกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกกาแฟประมาณ 30,000 กว่าไร่ สภาพที่เหมาะสมการปลูกกาแฟคือระดับความสูง ประมาณ1,000 เมตรขึ้นไป อุณหภูมิประมาณ 15 – 25องศา ความชื้น มากกว่า60 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่จึงนิยมปลูกใน 19 อำเภอโดยอาศัยร่มเงาจากต้นไม้หลัก จนอาจกล่าวได้ว่าการปลูกกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำลำธารก็คงไม่ผิดอะไร เพราะเป็นพืชที่ต้องอาศัยต้นไม้หลัก รักษาระบบนิเวศให้สมดุล เพื่อให้ได้กาแฟที่มีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ มูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรอีกด้วย ส่วนในระบบการผลิตนั้นยังจำเป็นต้องพัฒนาวิทยาการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานลดความเสียหายทั้งจากโรคแมลงศัตรูพืชนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรอำเภอ รวมถึงหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องอาทิ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพัฒนาเกษตรหลวงเชียงใหม่ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ระบบ “โรงเรียนเกษตรกร”โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วม ใน 11 อำเภอ อบรม 11กลุ่ม จำนวน3 รุ่น รวม 330ราย เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยกาแฟอาราบิก้าสนับสนุนเครือข่ายผู้ปลูกกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่ลดการใช้สารเคมี และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: