วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พะเยา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ

พะเยา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยา เตรียมพัฒนาข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยา ให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น หลังประสบผลสำเร็จเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ อันดับ 1 ของประเทศไทย โดยร่วมรณรงค์ในการที่จะให้มีการตรวจ ตัด คัด ปน บริเวณแปลงนาของตนเอง เพื่อกำจัดข้าวเรื้อ หรือข้าวปลอมปน เนื่องจากในปีนี้มีข้าวพันธุ์อื่นปลอมปนจำนวนมาก เนื่องจากภาวะแล้ง

นายเชิงชาย โตสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการรณรงค์ในเรื่องของการ ตรวจ ตัด คัด ปน บริเวณแปลงนาของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ในพื้นที่ ได้มีความตระหนักรู้ถึงเรื่องของการพัฒนาข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น หลังข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยา มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพถือเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยในวันนี้การเข้าทำการตรวจ ตัด คัด ปน ข้าวเรื้อ หรือข้าวพันธุ์อื่นปลอมปนในแปลงนาของเกษตรกร เพื่อที่จะให้ข้าวที่ปลอมปนข้าวหอมมะลิออกจากแปลงก่อน ที่จะทำการเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันการปลอมปนของข้าวพันธุ์อื่น และเพื่อที่จะให้ได้ข้าวหอมมะลิ 105 ที่มีคุณภาพดี

ซึ่งนายเชิงชาย โตสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยา ระบุว่า การทำโครงการ ตรวจ ตัด คัด ปน ต้นข้าวในแปลงนาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลินั้น ถึงแม้จะเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่ปลายเหตุแต่ก็จะต้องให้เกษตรกรได้เข้าดูแลแปลงนาที่ปลูกข้าวหอมมะลิของตนเอง ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อการกำจัดข้าวพันธุ์อื่นที่ปลอมปนในแปลงปลูกข้าวหอมมะลิของเกษตรกร ซึ่งทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นได้ดำเนินการออกให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในทุกพื้นที่ เพื่อที่จะให้จังหวัดพะเยาเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เกษตรกร ได้พัฒนาคุณภาพของข้าวหอมมะลิพะเยา

ซึ่งที่ผ่านมาทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นก็ได้มีวิธีการที่เตรียมการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ โดยได้เข้าทำการแนะนำให้กับเกษตรกรตั้งแต่เริ่มต้นของการเตรียมปลูกข้าวหอมมะลิการเตรียมแปลงปลูกและการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดี เพื่อจะทำการหว่านดำ โดยให้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเข้าทำการปักดำ ซึ่งสถานการณ์ในปีนี้พบว่าในจังหวัดพะเยาเกิดสภาวะภัยแล้ง จึงทำให้ข้าวเรื้อหรือข้าวปลอมปน เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อที่จะให้เกษตรกรได้จำหน่ายข้าวที่มีคุณภาพและได้ราคาที่สูง เกษตรกรควรที่ ดังนั้นต้องทำการตรวจ ตรวจ คัด ปน แปลงนาของตนเอง เพื่อกำจัดข้าวปลอมปนให้ได้มากที่สุด

สัมภาษณ์… นายเชิงชาย โตสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยา

ขณะที่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลบ้านตุ่น ระบุว่าในกลุ่มของตนเองนั้นได้ทำการปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ และกระบวนการในเรื่องของการที่จะพัฒนาคุณภาพของข้าวหอมมะลิให้ดีนั้น ควรที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเริ่มปลุกซึ่งในพื้นที่ของตนเองที่ได้มีการดำเนินการปลูกข้าวหอมมะลิก็จะไม่ปลูกข้าวชนิดอื่นเลย และการตรวจ ตัด คัดปน แปลงนานั้นก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ และมีผลผลิตที่ดี

สัมภาษณ์… นายชาติชาย อูบแก้ว ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

%d bloggers like this: