จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562

จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันนี้ (26 ธ.ค. 62) ที่โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562 โดยมี นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส นายชนะ ลิขิตเดชาโรจน์ ขนส่งจังหวัดนราธิวาส นายนรินทร์ นิมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงของประเทศ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน จึงได้มีการกำหนดจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติ ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชน และเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนในการรับมือภัยพิบัติ พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าเมื่อจะทำสิ่งใดขอให้นึกถึงความปลอดภัยไว้ก่อน
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 พิธีไว้อาลัยให้ผู้สูญเสียชีวิตจากภัยพิบัติ และมีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 100 คน

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสได้จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนให้เยาวชน นักเรียน และองค์กรเครือข่าย ได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติ รวมทั้งเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติตลอดเวลา และเป็นการกระตุ้นให้สังคม ชุมชน เยาวชน ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่คนในชาติ

%d bloggers like this: