พะเยา เครือข่ายผู้บริโภครวมกลุ่มแสดงจุดยืนพร้อมจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค

พะเยา เครือข่ายผู้บริโภครวมกลุ่มแสดงจุดยืนพร้อมจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค

พะเยา เครือข่ายผู้บริโภครวมกลุ่มแสดงจุดยืนพร้อมจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยาจำกัด อ.เมือง จ.พะเยา สภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคและประชาชนจากเครือข่ายต่าง ๆ จำนวน 80 คน ได้เข้า มีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ขอแสดงเจตนารมเพื่อแสดงจุดยืนของการจัดตั้ง สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
นายต๋วน จันทนะ กล่าวว่าตั้งแต่ พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 องค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศได้ไปจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคกับนายทะเบียนทั้งในส่วนกลางที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและในต่างจังหวัดต่อนายทะเบียนจังหวัด โดยทุกองค์กรมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อรวมตัวกันจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค เนื่องจากปัญหาผู้บริโภคคนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงแต่หน่วยงานภาครัฐในการแก้ปัญหา เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นต้น แต่ปรากฏว่ากลับมีข้อจำกัด ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จะเปิดให้ประชาชนสามารถรวมตัวเป็นองค์กรของผู้บริโภคและร่วมจัดตั้งเป็น “สภาองค์กรของผู้บริโภค” ได้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคด้วยกัน

จังหวัดพะเยาได้รวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค รวม 33 กลุ่ม และได้รับการรับรองจากองค์กรของผู้บริโภค จากจังหวัดพะเยา รวม 12 กลุ่มไปแล้ว ดังนั้นในนามเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ขอแสดงเจตนารมเพื่อแสดงจุดยืนของการจัดตั้ง สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

นายภุชงค์ เรือแก้ว กล่าวว่า สภาองค์กรผู้บริโภค โดยมีบทบาท และอำนาจที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
1.บทบาทของสภาองค์กรผู้บริโภค ต้องการเสริมสร้างให้ผู้บริโภคมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ สร้างกลไกให้เกิดความเป็นธรรม
2.อำนาจของสภาองค์กรผู้บริโภค ให้ความคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค รวมตลอดทั้งเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและดำเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาสินค้าและบริการ แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารหรือเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค รายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค ไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
สนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรของผู้บริโภคในการรักษาประโยชน์ของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและได้รับความเชื่อถือ ตลอดจนส่งเสริมการรวมตัวขององค์กรของผู้บริโภคในระดับจังหวัดและเขตพื้นที่ สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคทั้งก่อนและในระหว่างการดำเนินคดีต่อศาล ดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่เห็นสมควรหรือเมื่อมีผู้ร้องขอ หรือให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีในกรณีที่ผู้บริโภคหรือองค์กรของผู้บริโภคถูกฟ้องคดีจากการใช้สิทธิในฐานะผู้บริโภค จัดให้มีหรือรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
3.การฟ้องคดีแทนผู้บริโภค โดยให้สภาองค์กรของผู้บริโภคมีอำนาจฟ้องคดีได้ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีผู้บริโภค

%d bloggers like this: