วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พล.ม.1 ตรวจความพร้อมกำลังพล-ยุทโธปกรณ์

พล.ม.1 ตรวจความพร้อมกำลังพล-ยุทโธปกรณ์

/////////////////////////////////////////////
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณสนามบิน กองพลทหารม้าที่1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ พลตรีถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธานตรวจความพร้อมรบของกำลังพล สังกัดกรมทหารม้าที่ 3 และหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารม้าที่ 1 เพื่อให้เตรียมพร้อมทั้งกำลังคนและอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งแผนการและความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละบุคคล ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย
เพื่อนำสู่การปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดความพร้อมรบมากที่สุด ทั้งนี้กรมทหารม้าที่ 3 เป็นหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารม้าที่ 1 มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

ที่รองรับภัยคุกคามทางทหาร และภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างดี
สำหรับการตรวจสภาพความพร้อมรบ เป็นการทบทวนวิธีการปฏิบัติ การทดสอบความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจของกำลังทหาร และตรวจสอบสภาพเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้การได้ ซึ่งสิ่งสำคัญทหารต้องมีความพร้อมตลอดเวลา เพื่อทำหน้าที่ปกป้อง รักษาอธิปไตยและดูแลช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที จำเป็นที่ทหารต้องมีการฝึกฝนให้สภาพร่างกายแข็งแรง เครื่องมือยุทโธปกรณ์ ต้องสามารถใช้งานได้เชื่อว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆทั้งภัยธรรมชาติ หรือปัญหาสังคม ทหารจะเป็นหน่วยที่มีความพร้อม ในการเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

/////////////////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – นักรบชายแดน
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////////// รายงาน //////////////

%d bloggers like this: