วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศรชล.ภาค 1 บูรณาการตรวจสอบให้ความรู้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ในการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล

ศรชล.ภาค 1 บูรณาการตรวจสอบให้ความรู้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ในการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) จังหวัดชลบุรี โดย ศรชล.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บูรณาการร่วมกับ สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่ อ.บางสะพาน

ได้แก่ สะพานซุ่นฮวด และสะพานซุ่งกี่ พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการ เกี่ยวกับกฎหมายการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะ การขจัดซากสัตว์น้ำให้มากที่สุด ก่อนล้างท่าเรือแพปลาไหลลงสู่ทะเล การดำเนินการสร้างถังบำบัดน้ำเสียบริเวณท่าเรือ ก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ การเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะของท่าเทียบเรือ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน ที่ใช้ประ โยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำ ไทย ตามมาตรา 119 แห่ง พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการท่าเรือทั้งสองแห่ง ในการปฏิบัติตามกฎหมายและร่วมกันรักษาสภาพแวด ล้อมทางทะเลอ่าวทองหลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ อย่างดียิ่ง

ภาพ ข่าว : กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

%d bloggers like this: