วุฒิสภา จัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “การพัฒนาและขยายสื่อดีสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว”

วุฒิสภา จัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “การพัฒนาและขยายสื่อดีสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2304 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “การพัฒนาและขยายสื่อดีสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว” โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีสมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนจากองค์กรเด็ก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมในครั้งนี้

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กล่าวว่า การพัฒนาและขยายสื่อดีสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ปัจจุบันจะมีหน่วยงานที่พยายามสนับสนุนงบประมาณในการผลิตสื่อสำหรับเด็ก แต่สุดท้ายรายการที่ได้รับทุนดังกล่าวก็ต้องประสบปัญหาไม่สามารถเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อมวลชนกระแสหลักได้ ดังนั้น คณะกรรมาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงจัดเสวนาโต๊ะกลม เพื่อเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาและขยายสื่อดีสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้ครบถ้วน รอบด้าน และเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสนอต่อวุฒิสภาและรัฐบาลพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

อย่างไรก็ตามการเสวนาโต๊ะกลมในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยเฉพาะข้อเสนอที่รัฐบาลควรกำหนดให้เรื่องสื่อของเด็กเป็นวาระของชาติที่ต้องดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน จริงจัง และต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับเรื่องการออกอากาศรายการสำหรับเด็กในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ต้องคำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีสัดส่วนของรายการเด็กที่ผลิตในประเทศอย่างเหมาะสม นอกจากนี้รัฐบาลจะต้องมีนโยบายส่งเสริมการอ่านที่ชัดเจน เช่น มีสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กแรกเกิด เพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้น เพิ่มพื้นที่สื่อการเรียนรู้หรือพื้นที่กิจกรรมสำหรับเด็กให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นต้น สุดท้ายขอให้ออกมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนและภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมลงทุนสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เพราะเด็กคือปัจจุบัน เรื่องของเด็กจึงไม่ใช่เรื่องที่ควรรอ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: