ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรเพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตย สำหรับศิลปินพื้นบ้าน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน”

จากนั้น เวลา 11.00 นาฬิกา พลเอก ประสาท สุขเกษตร สมาชิกวุฒิสภา บรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับวุฒิสภา วัฒธรรมทางการเมือง และการเสริมสร้างทักษะให้กับศิลปินพื้นบ้าน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: