วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากอธิการบดี คณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในประเด็นต่างๆ อาทิ ด้านหมอกควันในส่วนของการขับเคลื่อน

พ.ร.บ.อากาศสะอาด ด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงรายในส่วนที่เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับจังหวัดเชียงราย และด้านอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยจะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการฯ ได้รับจะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: