การยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง จังหวัดยะลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรชาวสวนยาง หลักสูตร “การเลี้ยง ชันโรงในสวนยางพารา”

การยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง จังหวัดยะลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรชาวสวนยาง หลักสูตร “การเลี้ยง ชันโรงในสวนยางพารา”

วันนี้(27 ก.ค.63) ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง จ.ยะลา นายศานติ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การเลี้ยงชันโรงในสวนยางพารา” รุ่นที่ 2 และ 3 ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2563 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรชาวสวนยาง ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเกษตร ) จัดขึ้น โดยมีนายอุสมาน สาลัง ผู้อำนวยการการ ยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง ผศ.ดร.อิสมาแอ เจ๊ะหลง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารย์อัซมาน อาแด สาขาภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาเป็นวิทยากรกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายศานติ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร“การเลี้ยงชันโรงในสวนยางพารา”เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สร้างความมั่นคงในอาชีพและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยในเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยการอบรมและถ่ายทอดความรู้ จากวิทยากรผู้มีความชำนาญด้านการเลี้ยงชันโรงเพื่อแปรรูปและเพิ่มมูลค่า การศึกษาดูงานการเลี้ยงชันโรง ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงชันโรงและศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเลี้ยงชันโรง ตลอดจนสนับสนุนกล่องชันโรงพร้อมเลี้ยงเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งจังหวัดยะลา มีเป้าหมายเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง(สมาชิกแปลงใหญ่ยางพารา) จำนวน 3 รุ่นๆละ 30 ราย รวมเป็น 90 ราย เข้ารับการอบรม“เรื่องการเลี้ยงชันโรงในสวนยางพาราเพื่อแปรรูปและเพิ่มมูลค่า” เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในครั้งนี้

ด้าน นายอุสมาน สาลัง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง ได้คัดเลือกเกษตรกรชาวสวนยางจากสมาชิกแปลงใหญ่ยางพารา จำนวน 2 กลุ่ม คือ สมาชิกแปลงใหญ่ยางพารากลุ่มมงคลยะรม จำนวน 1 รุ่น 30 ราย และสมาชิกแปลงใหญ่ยางพารากลุ่มศาลเจ้าฯ จำนวน 1 รุ่น 30 ราย โดยคัดเลือกจากสมาชิกที่มีความสนใจอยากเรียนรู้และต้องการทำอาชีพเสริมร่วมกับการทำสวนยางพารา และหลังจากผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร“การเลี้ยงชันโรงในสวนยางพารา”ในครั้งนี้ ทางการยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง ได้วางแผนร่วมกับสมาชิกที่เข้ารับการอบรมทั้ง 2 รุ่น ว่าจะมีจัดทำเป็นศาลาสำหรับการเรียนรู้เรื่อง การเลี้ยงชันโรงในสวนยางพารา เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่มีความสนใจในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อไปอีกด้วย

โยธิน ประชามติรัฐ
อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

%d bloggers like this: