สุราษฎร์ธานี // กรมทางหลวงชนบทจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 เส้นทางระหว่างท่าเรือท่าทอง-อ.กาญจนดิษฐ์,อ.เมืองรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-เสีย

สุราษฎร์ธานี // กรมทางหลวงชนบทจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 เส้นทางระหว่างท่าเรือท่าทอง-อ.กาญจนดิษฐ์,อ.เมืองรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-เสีย

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วานนี้(17 พย. 63) ที่โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายมงคล ภู่เจริญโภคา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ชนบทสุราษฏร์ธานี เปิดเผยว่าตามที่กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสม ถนนสายแยก ทล.44 – ท่าเรือท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์,อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
โดยในการดำเนินโครงการกรมทางหลวงชนบท ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆให้ประชาชนได้รับทราบ
ทั้งนี้แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานีได้เชิญชวนผู้ที่มีส่วนได้-เสียเข้าร่วมรับฟัง ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ในปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่

ไม่สามารถ รองรับปริมาณการจราจรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้อีกทั้งการขนส่งระหว่างภาคอุตสาหกรรมจากเส้นทางหลักไปสู่ท่าเรือ ปัจจุบันผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนและลดปริมาณจราจรบนถนนสายหลักรวมถึงยกระดับการให้บริการของถนนเดิมให้ดียิ่งขึ้น สำนักสำรวจและออกแบบจึงดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมถนนสาย แยก ทล.44 – ท่าเรือท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์,อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีลักษณะที่มีความซับซ้อนโดยมีลักษณะงานเป็นการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เช่น การศึกษา,วิเคราะห์และคาดการณ์ด้านจราจร

เพื่อนำมาคัดเลือกแนวสายทางหรือรูปแบบโครงการเบื้องต้นที่เหมาะสมรวมไปถึงรูปแบบจุดตัด,ทางเชื่อม ทางแยกและรูปแบบโครงสร้างสะพานข้ามลำน้ำขนาดใหญ่ให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมมีความคุ้มค่าในการลงทุน
อีกทั้งบริเวณพื้นที่ศึกษาเป็นชุมชนหนาแน่นมีทั้งโบราณสถาน ,พื้นที่ป่าชายเลน,พื้นที่ลุ่มน้ำและพื้นที่อ่อนไหวด้านต่าง ๆ รวมทั้งท่าเรือที่สำคัญจึงจำเป็นต้องศึกษาผลกระทบต่อชุมชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น.
โดยถนนสายแยก ทล.44 – ท่าเรือท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์,เมือง จ.สุราษฎร์ธานีมีระยะทางประมาณ 14.00 กิโลเมตร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเช่นการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตเมืองทำให้การเดินทางมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น.

%d bloggers like this: