สุราษฎร์ธานี // ผลเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี หัวหน้าทีมสหกรณ์มั่นคง “ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง” เบอร์ 2 เข้าป้าย

สุราษฎร์ธานี // ผลเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี หัวหน้าทีมสหกรณ์มั่นคง “ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง” เบอร์ 2 เข้าป้าย

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

21 พ.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวได้เข้าสังเกตุการณ์การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการรวมถึงผู้ตรวจสอบฯของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ซึ่งบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความคึกคักโดยมีข้าราชการตำรวจและสมาชิกสหกรณ์ฯมาลงคะแนนกันอย่างหนาตา
สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ฯซึ่งครบวาระในครั้งนี้มีผู้อาสาเป็นตัวเลือก 2 คนคือหมายเลข 1 ด.ต.กษิดิ์เดช วิชัยดิษฐ์ (ประธานกรรมการคนปัจจุบัน)และหมายเลข 2 ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง (อดีตเป็นประธานกรรมการ)
ผลการนับคะแนนล่าสุดปรากฎว่าหมายเลข 2 ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง จากทีม”สหกรณ์มั่นคง”ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ “สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด” ไปด้วยคะแนนเสียง 1,830 คะแนน ในขณะที่หมายเลข 1 ด.ต.กษิดิ์เดช วิชัยดิษฐ์ ได้ไป 1,450 คะแนน

ส่วนรายชื่อกรรมการสหกรณ์ฯที่ได้รับเลือกจำนวน 5 คนได้แก่ ด.ต.จิรศักดิ์ เรืองเวช,ด.ต.ธเนศ พงศ์จันทร์เสถียร,ด.ต.สุริยะ ด้วงคง,ด.ต.วีรโชติ อ่อนเอี่ยมและพ.ต.ท.ธงชัย ทองใหญ่ ส่วนผู้ตรวจสอบฯที่ได้รับเลือกได้แก่ ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย และพ.ต.ท.หญิงจินตนา สิทธิฤทธิ์
สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นด้วยความคิดของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความคิดที่จะตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นเพื่อให้เป็นสถาบันการเงินถาวร ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจสะสมรายได้ด้วยวิธีที่มั่นคงและขจัดปัญหาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจจึงได้ดำเนินธุรกิจร่วมกันโดยถือหลักความสมัครใจ หลักประชาธิปไตย,หลักความยุติธรรม,หลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อจะได้ร่วมกันยกระดับความเป็นอยู่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จากรายงานล่าสุดเมือเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด มีสินทรัพย์รวม 8,362,301,117.95 บาท (แปดพันสามร้อยหกสิบสองล้าน สามแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาท เก้าสิบห้าสตางค์ ).

%d bloggers like this: