สสส. รุกเปิดโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ภาคอีสาน นำร่องใน 2 จังหวัด

สสส. รุกเปิดโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ภาคอีสาน นำร่องใน 2 จังหวัด

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องภุมรินทร์ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และอาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเวทีสร้างความเข้าใจและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการทำงานภาคีเครือข่ายภาคอีสาน ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ : หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ โดยมี พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่าย นสพ. วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน ,นายสุขุม กาญจนะกัณโห ผู้จัดการศูนย์วิทยุฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อสมท. ,นางสาวปภินพิทย์ พัวโสพิศ ผอ.สถานีวิทยุ F.M.T.V. พร้อมนักวิชาการ และคณะทำงานจังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม

อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย กล่าวว่า แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา เป้าหมาย 3 ปี “คนไทยฉลาดใช้สื่อให้เป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ” โดยจุดคานงัด อยู่ที่นักสื่อสารสุขภาวะ เพื่อพัฒนาทักษะรู้เท่าทันสื่อยุค 4.0 (MIDL) สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ถ่วงดุลความเสี่ยงสื่อออนไลน์ ขยายภาคีสู่คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล พัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมือง และร่วมรู้สึก เพื่อสร้างพลเมืองตื่นรู้และนักสื่อสารสุขภาวะ ที่มีทักษะใน 4 ด้าน คือ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ,การสื่อสารและการสร้างความร่วมมือ ,การเป็นผู้นำ และการตระหนักรู้เท่าทันและการสะท้อนความคิด
ความเชื่อมโยงของโครงการฯ เพื่อพัฒนาพื้นที่โมเดลต้นแบบ นำร่องทั่วประเทศผ่านการใช้หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ,เพื่อพัฒนาและทดลองใช้หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ร่วมกับหลักสูตรกลยุทธ์สื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ, เพื่อพัฒนาช่องทางสื่อสารใหม่ สื่อใหม่ และการรณรงค์ทางสังคมใหม่ ผ่านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ และเพื่อพัฒนาข้อเสนอทางนโยบายและแนวร่วมในการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับนโยบายด้านสื่อ

โดยกำหนดพื้นที่ในการดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ คือ อ.เมือง จ.เชียงราย และ อ.เมือง จ.พะเยา ภาคใต้ คือ อ.เมือง จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.สตูล ภาคกลาง พื้นที่ Online กทม. และปริมณฑล และภาคอีสาน คือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งหลักสูตรนักสื่อสารสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ ใช้ได้ทั้งเด็ก เยาวชน ชุมชน และสื่อมวลชนท้องถิ่น ใน 5 ประเด็นหลักดังนี้ ประเด็นที่ 1 รองรับสังคมสูงวัย ประเด็นที่ 2 ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาวะ ประเด็นที่ 3 ทักษะรู้เท่าทันสื่อ (MIDL) และความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเด็นที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ 5 อัตลักษณ์ ความดี คนดีของสังคม ทั้งนี้จะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และสิ้นสุดโครงการภายในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น เยาวชน ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชนในพื้นที่

%d bloggers like this: